Ponúkame Vám geodetické služby autorizovaného geodeta a inžinierske činnosti súvisiace s realizáciou stavieb: 


 • geometrické plány všetkých druhov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • vytýčenie stavieb
 • polohopisný a výškopisný podklad pre projektovú dokumentáciu
 • predprojektové, predrealizačné a porealizačné zameranie inžinierskych sietí
 • sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
 • podklady pre dedičské konania a dodatočné dedičské konania
 • podklady pre majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľností
 • podklady pre vydržanie nehnuteľností

 

Inžinierske činnosti súvisiace s realizáciou stavieb:


 • vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • príprava podkladov pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu
 • príprava podkladov pre vydanie stavebného povolenia na stavbu
 • príprava podkladov pre kolaudačné rozhodnutia na stavbu
 • príprava podkladov pre ohlásenie drobnej stavby
 • príprava podkladov pre vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby (legalizácia tzv. čiernej stavby)
 
Naše služby realizujeme prevažne v okresoch Žilina, Bytča, Považská Bystrica a Kysucké Nové Mesto. Zákazky väčšieho rozsahu realizujeme v rámci celého Slovenska.