Ponúkame Vám široký rozsah prác autorizovaného geodeta a kartografa pre fyzické i právnické osoby:

 - geometrické plány všetkých druhov
- vytyčovanie hraníc pozemkov
- vytýčenie stavieb
- polohopisný a výškopisný podklad pre projektovú dokumentáciu
- predprojektové, predrealizačné a porealizačné zameranie inžinierskych sietí
- sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
- podklady pre dedičské konania a dodatočné dedičské konania
- podklady pre majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľností
- podklady pre vydržanie nehnuteľností
 
 
Najmodernejšia meracia technika Vám zaručuje najvyššiu možnú presnosť merania. Geodetické práce realizujeme prevažne v Žilinskom  a Trenčianskom kraji, v okresoch Žilina, Bytča, Považská Bystrica a Kysucké Nové Mesto. Zákazky väčšieho rozsahu realizujeme v rámci celého Slovenska.
 
 
Novinka: Ponúkame Vám inžinierske činnosti súvisiace s realizáciou stavieb: 
- vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
- príprava podkladov pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu
- príprava podkladov pre vydanie stavebného povolenia na stavbu
- príprava podkladov pre kolaudačné rozhodnutia na stavbu
- príprava podkladov pre ohlásenie drobnej stavby
- príprava podkladov pre vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby
 
  
U nás nájdete vždy kvalitné služby, serióznosť a spoľahlivosť.
 
 

 

Poradíme Vám?