Ceny sú približné a sú predmetom dohody. Rozhoduje rozsah spracúvaného územia, zložitosť právneho stavu, čas dodania a pri zmluvách rozsah riešených nehnuteľností. Ak ste niektoré služby nenašli v cenníku, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky s Vašou požiadavkou.

 

Geodetické služby


 • vytýčenie hraníc pozemkov evidovaných v registri C-KN - od 150 €
 • geometrický plán na rozdelenie resp. zlúčenie nehnuteľnosti - od 240 €
 • geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii resp. rozostavanú stavbu - od 240 €
 • geometrický plán na obnovu právneho stavu resp. majetkoprávne usporiadanie - od 270 €
 • geometrický plán na odňatie z poľnohospodárskej pôdy resp. lesnej pôdy - od 240 €
 • geometrický plán na zriadenie vecného bremena - od 240 €
 • vyhotovenie adresného bodu pre vydanie súpisného čísla - 50 €
 • vyhotovenie účelovej mapy polohopisu a výškopisu - od 180 €

V cene vyhotovenia geometrických plánov nie sú zahrnuté správne poplatky. Pri overení 3 ks geometrických plánov - 40 €. Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu - 10 €. Správny poplatok k vytyčovaciemu protokolu 25€.

 

Inžinierske činnosti


 • ohlásenie drobnej stavby v intraviláne - od 100 €
 • územné konanie - od 500 €
 • stavebné konanie - od 500 €
 • kolaudácia stavby - od 500 €
 • vyňatie z poľnohospodárskej pôdy resp. lesnej pôdy - od 100 €

V cene inžinierskych činností nie sú zahrnuté správne poplatky, poplatky správcov inžinierskych sietí a revízie. 

  

Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv a právnych podkladov


 • žiadosť na zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností  (zadarmo v prípade vyhotovenia geometrického plánu našou kanceláriou) ostatné od - od 30 €
 • sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv na prevod vlastníckeho práva (vrátane návrhu na vklad), vyporiadania spoluvlastníckych podielov, zmlúv o budúcej zmluve, zmlúv na zriadenie vecného bremena... - od 120€
 • Príprava podkladov pre dedičské konanie resp. dodatočné dedičské konanie - od 100 €

V cene vyhotovenia zmlúv na prevod vlastníckeho práva nie sú zahrnuté správne poplatky 85 €, resp. 100 € a pre podanie urýchleného návrhu na začatie konania o povolení vkladu do 15 dní je to 285 € resp. 300 €.