Ceny sú približné a sú predmetom dohody. Rozhoduje rozsah spracúvaného územia, zložitosť právneho stavu, čas dodania a pri zmluvách rozsah riešených nehnuteľností.

Ak ste niektoré práce nenašli v cenníku, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky s Vašou požiadavkou. 

Geodetické práce


 • Vytýčenie hraníc pozemkov evidovaných v registri C-KN  - od 150 €
 • Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie nehnuteľnosti - od 200 €
 • Geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii, alebo rozostavanú stavbu - od 200 €
 • Geometrický plán na obnovu právneho stavu, majetkoprávne vysporiadanie - od 250 €
 • Geometrický plán na odňatie z pôdneho resp.lesného fondu alebo zmenu druhu pozemku - od 200 €
 • Geometrický plán na zriadenie vecného bremena - od 150 €
 • Polohopis, výškopis - od 150 €
 • Vyhotovenie adresného bodu ku kolaudácii, rekonštrukcii stavby - od 50 €

 

 

V cene nie sú zahrnuté správne poplatky. Pri overení 3 ks geometrických plánov - 27 €. Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu - 7 €. Správny poplatok k vytyčovaciemu protokolu 17€.

 

Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv a právnych podkladov

 • Žiadosť na zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností - zadarmo v prípade vyhotovenia geometrického plánu našou kanceláriou, ostatné od 20 Eur
 • Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv na prevod vlastníckeho práva (vrátane návrhu na vklad), vyporiadania spoluvlastníckych podielov, zmlúv o budúcej zmluve, zmlúv na zriadenie vecného bremena,... - od 100€ + správne poplatky (51€, resp. 66€ a pre podanie urýchleného návrhu na začatie konania o povolení vkladu do 15 dní je to 251€ resp. 266€)
 • Príprava podkladov pre dedičské konanie resp. dodatočné dedičské konanie - od 80 €

 

 

 

Poradíme Vám?