Ceny sú približné a sú predmetom dohody. Rozhoduje rozsah spracúvaného územia, zložitosť právneho stavu, čas dodania a pri zmluvách rozsah riešených parciel.

Ak ste niektoré práce nenašli v cenníku, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky s Vašou požiadavkou. 

Geodetické práce


 • Vytýčenie hraníc pozemkov evidovaných v registri C-KN  - od 150 €
 • Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie nehnuteľnosti - od 180 €
 • Geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii, alebo rozostavanú stavbu - od 150 €
 • Geometrický plán na obnovu právneho stavu, majetkoprávne vysporiadanie - od 250 €
 • Geometrický plán na odňatie z pôdneho resp.lesného fondu alebo zmenu druhu pozemku - od 170 €
 • Geometrický plán na zriadenie vecného bremena - od 140 €
 • Polohopis, výškopis - od 120 €
 • Vyhotovenie adresného bodu ku kolaudácii, rekonštrukcii stavby - od 40 €

 

 

V cene nie sú zahrnuté správne poplatky. Pri overení 3 ks geometrických plánov - 27 €. Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu - 7 €.

 

Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv a právnych podkladov

 • Žiadosť na zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností - zadarmo v prípade vyhotovenia geometrického plánu našou kanceláriou, ostatné od 10 Eur
 • Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv na prevod vlastníckeho práva (vrátane návrhu na vklad), vyporiadania spoluvlastníckych podielov, zmlúv o budúcej zmluve, zmlúv na zriadenie vecného bremena,... - od 100 € + správne poplatky ( 51€, resp. 66€ a pre podanie urýchleného návrhu na začatie konania o povolení vkladu do 15 dní je to - 266 €)
 • Príprava podkladov pre dedičské konanie resp. dodatočné dedičské konanie - od 20 €

 

 

 

Poradíme Vám?