Geometrické plány všetkých druhov:


 • zameranie stavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia  viac...
 • zameranie rozostavanej stavby   viac...
 • rozdelenie / zlúčenie nehnuteľnosti   viac...
 • zmenu druhu pozemku (vyňatie)   viac...
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam   viac...
 • obnovu hraníc pôvodných parciel   viac...
 • zameranie skutkového stavu
 • zriadenie vecného bremena   viac...

 

Vyhotovenie adresného bodu   viac...


 

Vytyčovanie hraníc pozemkov   viac...


 

Služby v inžinierskej geodézii


 • zameranie polohopisu a výškopisu pre projektovanie stavebných objektov   viac...
 • vytýčenie stavebných objektov   viac...
 • predprojektové, predrealizačné a porealizačné zamerania inžinierskych sietí