Geometrický plán na obnovu hraníc pôvodných parciel, majetkoprávne vyporiadanie 


Na základe tohto geometrického plánu je možné vykonať obnovu hraníc pôvodných parciel (parcely evidované v registri "E" katastra nehnuteľností alebo pôvodných pozemkovoknižných parciel evidovaných v pozemkovej knihe a iných operátoch katastra) a/alebo určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Na základe zápisu tohto geometrického plánu do katastra nehnuteľností vznikne nový pozemok registra "C" katastra nehnuteľností.


Geometrický plán na obnovu právneho stavu obsahuje:

  • Autorizačne a úradne (Katastrálnym odborom) overený geometrický plán
  • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte PDF (voliteľné)
  • Podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností (voliteľné)
  • Geodetické vytýčenie novej parcely registra „C“ (voliteľné)

Základná cena vyhotovenia geometrického plánu na obnovu hraníc pôvodných parciel a na majetkoprávne vysporiadanie je od 270 EUR bez správnych poplatkov, v závislosti od podkladov v danom katastrálnom území a zložitosti riešeného problému.

Doba dodania služby od 10 pracovných dní. 

< späť