Geometrické plány na:

- zameranie stavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia   viac...

 - zameranie rozostavanej stavby   viac...

- rozdelenie / zlúčenie nehnuteľnosti   viac...

- zmenu druhu pozemku (vyňatie)   viac...

- určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam   viac...

- obnovu hraníc pôvodných parciel   viac...

- zameranie skutkového stavu

- zriadenie vecného bremena   viac...

 

Vytyčovanie hraníc pozemkov 


- vytýčenie hraníc pozemku   viac...

 

Vyhotovenie adresného bodu


        - vyhotovenie adresného bodu  viac...

 

Práce v inžinierskej geodézií


- zameranie polohopisu a výškopisu pre projektovanie stavebných objektov   viac...

- vytýčenie stavebných objektov   viac...

- predprojektové, predrealizačné a porealizačné zamerania inžinierskych sietí

- zameranie objektov v 3D zobrazení 

  

Sprostredkovanie vyhotovenia zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a iných zmlúv


- Kúpne zmluvy   viac...

- Zámenné zmluvy   viac...

- Darovacie zmluvy   viac...

- Zmluvy o vyporiadaní spoluvlastníckych podielov   viac...

- Zmluvy o budúcej zmluve   viac...

- Zmluvy na zriadenie vecného bremena   viac...

 

Príprava podkladov pre dedičské konania, alebo na prejednanie novoobjaveného dedičstva (dodatočné dedičské konanie)


 

Lustrácia vlastníctva v katastri nehnuteľností


  

Príprava podkladov k územnému konaniu


Príprava podkladov k stavebnému konaniu


Poradíme Vám?