Príprava podkladov k vydržaniu pre ROEP


Vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov upravuje zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, konkrétne §11 a nasl. Predmetom konania Registra obnovenej evidencie pozemkov sú pozemky, ktoré nie sú zapísané v liste vlastníctva, prípadne tie, ktorých vlastníctvo v liste vlastníctva nie je určené na 100%, alebo aj tie, ktoré nemajú určenú polohu a výmeru, prípadne tie, ktoré nie sú uvedené v majetkovej podstate listu vlastníctva (hluché listy vlastníctva).

Registre zostavujú katastrálne alebo pozemkové úrady. Pôda, pri ktorej nedokážu určiť meno vlastníka, sa stáva pôdou neznámych vlastníkov a pôda, kde síce je meno vlastníka, ale chýba jeho súčasná adresa a iné údaje, sa stáva pôdou nezistených vlastníkov. Dôvodom, prečo majitelia až 550-tisíc hektárov pôdy nevedia, že niečo vlastnia, je neporiadok v katastroch, ktorý nastal po roku 1945. Zmeny vlastníctva a dedičské konania sa do katastra nezapisovali najmä v päťdesiatych rokoch minulého storočia, keď u nás nebolo akceptované akékoľvek vlastníctvo. Navyše, v pozemkových knihách sa uvádzalo len meno a priezvisko, bez ostatných identifikačných údajov. Situácia teda dospela do štádia, keď mnoho ľudí ani netuší, že vlastní kus pôdy alebo lesa.

V prípade, že sa dlhé roky staráte o pôdu, ktorá síce patrila vašej rodine, no nemáte to na liste vlastníctva, môžete ju vydržať. Je k tomu ale potrebné doložiť zákonom dané doklady, prípadne vyhotoviť geometrický plán. S týmto Vám je naša kancelária schopná pomôcť, vrátane spísania Návrhu na vydanie rozhodnutia o vydržaní.

Cena tejto služby je vždy individuálna a daná zložitosťou prípadu. 

 < späť

 

Poradíme Vám?