V tejto sekcii uverejňujeme odpovede na Vaše najčastejšie otázky. Snažíme sa Vám tu čo najzrozumiteľnejšie a najjednoduchšie vysvetliť zložité pojmy a veríme, že tieto informácie budú osožné aj pre Vás. Ak môžeme s niečím poradiť aj Vám, napíšte nám a čoskoro sa Vám ozveme.

 


Otázka:

Aký je rozdiel medzi parcelou registra C-KN a parcelou registra E-KN resp. pozemkovoknižnou parcelou?

Odpoveď:

Základný rozdiel je v tom, že parcela registra E-KN, prípadne parcela evidovaná v pozemkovej knihe (laicky nazvaná "parcela starého stavu"), nie je v teréne viditeľná. Na vyznačenie takejto parcely v teréne, potrebujete vyhotovený geometrický plán, ktorého súčasťou je aj vytýčenie lomových bodov hranice pozemku v teréne. Zároveň sa s pomocou tohoto geometrického plánu dostane parcela zo "starého" stavu do "nového" na liste vlastníctva.

Parcela registra C-KN ("nová") je taká, ktorá má v teréne jasne viditeľné hranice. Na takýto pozemok môžete dostať napr. aj stavebné povolenie, prípadne ju založiť v banke. Nie však všetky parcely registra C-KN, majú v skutočnosti v teréne oplotenie. Na vyznačenie hranice tejto parcely v teréne, potrebujete od geodeta vytýčenie jej lomových bodov. K tomuto slúži vytyčovací náčrt.


Otázka:

Čo znamená, že mám v nehnuteľnosti podiel? Môžem si ho dať vymerať?

Odpoveď:

Vlastním napr. 1/3 z parcely. To znamená, že vlastním 1/3 z každého metra štvorcového daného pozemku a nie 1/3 z celej výmery pozemku. V praxi si teda nemôžem svojvoľne oddeliť tretinu z pozemku bez súhlasu všetkých mojich spolumajiteľov. Čo teda potrebujem na to, aby som si oddelil "tú svoju tretinu"? V prvom rade sa musím dohodnúť so svojimi spoluvlastníkmi. Následne geodet vyhotoví geometrický plán podľa mojich požiadaviek a so súhlasom všetkých spolumajiteľov pozemku. Na základe tohto geometrického plánu môžeme vyhotoviť zmluvu (volá sa "Dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníckych podielov"), kde sa stanoví, ktorý novovytvorený pozemok bude patriť ktorému vlastníkovi, ale už v celosti. Potom na Okresný úrad, katastrálny odbor na zavkladovanie pôjde zmluva spolu s geometrickým plánom a až po jej zavkladovaní budem vlastníkom tej svojej "tretiny" z pôvodnej parcely.


Otázka:

Čo je potrebné urobiť, keď mi dá geodet hotový geometrický plán?

Odpoveď:

Treba si uvedomiť, že geodet iba vyhotoví geometrický plán a Okresný úrad, katastrálny odbor ho overí. Geometrický plán je technickým podkladom k nejakej listine a teda na základe tejto listiny je možné zapísať geometrický plán do katastra. Môže to byť napríklad Žiadosť o zápis geometrického plánu, pokiaľ sa vlastníctvo k nehnuteľnostiam nemení. Ak sa však má vlastníctvo k nehnuteľnostiam uvedeným v geometrickom pláne nejako meniť (budeme predávať, zámena pozemkov, darovanie, atď.), potom sa geometrický plán do katastra zapíše spolu s príslušnou zmluvou, kde bude jej súčasťou.


Otázka:

Zdedil som pozemok a neviem kde sa nachádza?

Odpoveď:

V tomto prípade sa s dôverou môžete obrátiť na geodeta, ktorý Vám ukáže polohu zdedenej nehnuteľnosti na mape. Všetko však závisí od stavu máp v danom území a od toho, či ste zdedili pozemok registra C-KN alebo E-KN, prípadne pozemkovoknižnú parcelu (vysvetlenie rozdielu medzi nimi je v prvej otázke). V prípade pozemku registra C-KN to bude presná poloha, ak sa však bude jednať o E-KN alebo pozemkovoknižnú parcelu, potom to bude iba približná poloha parcely. Na jej presné určenie je potrebné si dať vyhotoviť geometrický plán, ktorý presne zidentifikuje polohu danej nehnuteľnosti v teréne a aj v mape. 


Otázka:

Myslím si, že si sused postavil plot do môjho pozemku....

Odpoveď:

V tomto prípade geodet robí tzv. vytyčovací náčrt. Postupujeme tak, že geodet z platných podkladov katastra určí presnú polohu lomových bodov hranice pozemku (rohy a lomy pôvodného plotu). Následne je potrebné na tvári miesta zamerať skutkový stav. Po porovnaní podkladov z katastra a skutkového stavu je možné určiť presnú polohu plota tak, ako má byť v teréne osadený. Ďalší postup je už individuálne konzultovaný s každým klientom podľa vzniknutej situácie. 


Otázka:

Potrebujem založiť rozostavanú stavbu kvôli hypotéke/úveru....

Odpoveď:

Tu môžu nastať dva prípady, keď potrebujete naše služby.

V prvom prípade potrebujete doložiť geometrický plán do banky, ktorá si od Vás vyžiada ešte právoplatné stavebné povolenia a znalecký posudok o stave rozostavanosti Vašej stavby. Následne banka vyhotoví zmluvu o úvere, ktorej súčasťou bude aj nami vyhotovený geometrický plán a ktorá pôjde na zavkladovanie do katastra.

V druhom prípade bude banka od Vás vyžadovať, aby ste mali už rozostavanú stavbu zapísanú v liste vlastníctva pred samotným schválením úveru. V tomto prípade k zápisu rozostavanej stavby budete potrebovať okrem geometrického plánu, právoplatného stavebného povolenia aj znalecký posudok o stave rozostavanosti Vašej stavby. Vyhotovíme pre Vás geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby. Po doložení potrebných dokladov Vám zabezpečíme jej zápis do katastra nehnuteľností. Ako vlastník sa do listu vlastníctva zapíše osoba uvedená ako stavebník v právoplatnom stavebnom povolení. 


Otázka:

Potrebujem kolaudovať...

Odpoveď:

Ak je stavba na liste vlastníctva zapísaná ako rozostavaná, potom stačí k žiadosti o zápis priložiť len čestné prehlásenie o tom, že pôdorys a rozmery stavby neboli zmenené.

Pokiaľ stavba v liste vlastníctva nie je zapísaná, potrebujete okrem geometrického plánu aj právoplatné kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o pridelení súpisného čísla.


Otázka:

Zistil som, že nemám v liste vlastníctva zapísanú starú stavbu, prípadne dostaval som k pôvodnej stavbe prístavbu bez zápisu do katastra...

Odpoveď:

V prípade, že potrebujete napr. založiť starší dom kvôli úveru a zistili ste, že stavba nie je zapísaná v liste vlastníctva, budete potrebovať geometrický plán pre jej zameranie. Na jej zápis budete ešte potrebovať doklady o jej kolaudácii, prípade povolenie o užívaní danej stavby. Po doložení potrebných dokladov k stavbe sme schopní pre Vás zabezpečiť jej zápis do listu vlastníctva. 


Otázka:

Čo znamená ROEP?

Odpoveď:

ROEP je skratka Registra obnovenej evidencie pozemkov. V praxi to znamená, že sa z pozemkovoknižných vložiek prepisujú údaje do listov vlastníctva. Takto sa z pozemkovoknižných parciel stávajú parcely registra E-KN (vysvetlenie v prvej otázke). Zároveň sa pri tomto mechanickom prepisovaní parcelných čísel a mien z vložiek, prípadne dopĺňaní súčasných vlastníkov z listín (napr. dedičstiev) tvorí aj mapa. Pozor, toto však nie je presná mapa "starých" parciel, slúži len na približnú identifikáciu polohy pôvodnej parcely v mape. Presnú polohu Vám dokáže určiť len geodet. Zároveň výmera parcely E-KN nie je záväzným údajom katastra. Presné hranice ako aj výmeru parcely Vám určí geodet v geometrickom pláne. 


Otázka:

Zistil som, že u nás bude prebiehať "komasácia" a bojím sa, že prídem o svoje parcely...

Odpoveď:

V súčasnosti sa to správne nazýva Pozemkové úpravy. Jedná sa v podstate o to, že sa Vám nasčítavajú podiely v jednotlivých parcelách, ktoré vlastníte a pridelí sa Vám pozemok o primeranej výmere k tej, ktorú ste pôvodne mali rozkúskovanú v mnohých pozemkoch (na základe zákonom presne stanovených kritérií). Na sedeniach s vyhotoviteľom budete môcť konzultovať jeho postup, akým sa prideľujú nové pozemky, ale pravidlom je, že zvyčajne Vám pridelia pozemok tam, kde ste mali pôvodne sústredenú najväčšiu výmeru.