Príprava podkladov k ohláseniu drobnej stavby


Zákon č.50/1976 Zb. „stavebný zákon“ stanovuje, kedy stačí poskytnúť ohlásenie stavebnému úradu a nie je potrebné stavebné povolenie a to v prípade:

 • jednoduchá stavba, jej prístavba a nadstavba, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí
 • drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
 • stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
 • udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
 • stavby elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby
 • prízemné stavby elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m
 • výmena alebo dopĺňanie telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

 

Medzi drobné stavby stavebný zákon zaraďuje:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy, studne
 • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 • oplotenie,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

 

Ohlásenie stavebnému úradu, spolu s povinnými prílohami v intraviláne, na základe konzultácie s príslušným stavebným úradom, vám pripravíme v cene od 100€.

Ohlásenie stavebnému úradu, spolu s povinnými prílohami v extraviláne, na základe konzultácie s príslušným stavebným úradom, vám oceníme v závislosti s konkrétnou situáciou.

V sume nie sú zarátané správne poplatky a poplatky jednotlivým správcom sietí za vyjadrenia k dokumentácii stavby.

< späť