Darovacia zmluva 


Na základe Vašich požiadaviek sprostredkujeme vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Na základe vzájomnej dohody sme schopní pre Vás zabezpečiť služby od vyhotovenia zmluvy a prípadne geometrického plánu, až po zápis do katastra nehnuteľností, čím Vám ušetríme nielen cestu, ale hlavne čas strávený na úradoch.

Darovaciu zmluvu upravuje § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Darcom môže byť len vlastník daru. V prípade, že je dar v spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť všetci spoluvlastníci.

Cena vyhotovenia darovacej zmluvy je závislá na počte účastníkov darovacej zmluvy a rozsahu prevádzaných nehnuteľností, ďalej je závislá aj na podkladoch, z ktorých sa pri jej vyhotovovaní vychádza.

< späť